Professors


Academician
Prof. Ying HU


yinghu@ecust.edu.cnProf. He TIAN


Tianhe@ecust.edu.cn

Applied Chemistry


He TIAN

Tianhe@ecust.edu.cn


Wenqing Zhang

zhwqing@ecust.edu.cn


Chunyan BAO

baochunyan@ecust.edu.cn


Feng CHEN

fengchen@ecust.edu.cn


Guo-Rong CHEN

mrs_guorongchen@ecust.edu.cn


Jianli HUA

jlhua@ecust.edu.cn


Jiajun JIAO

jiaojj@ecust.edu.cn


Yongjia SHEN

yjshen@ecust.edu.cn


Xiaofeng TONG

tongxf@ecust.edu.cn


Limin WANG

wanglimin@ecust.edu.cn


Qiaochun WANG

qcwang@ecust.edu.cn


Yongshu XIE

yshxie@ecust.edu.cn


Jinlong ZHANG

jlzhang@ecust.edu.cn


Chunchang ZHAO

zhaocchang@ecust.edu.cn


Linyong ZHU

linyongzhu@ecust.edu.cn


Weihong ZHU

whzhu@ecust.edu.cn


Xiang Ma

maxiang@ecust.edu.cn
Industrial Catalysis


Guanzhong LU

gzhlu@ecust.edu.cn


Xueqing GONG

xgong@ecust.edu.cn


Yanglong GUO

ylguo@ecust.edu.cn


Zhenshan HOU

houzhenshan@ecust.edu.cn


Yanqin WANG

wangyanqin@ecust.edu.cn
Analytical Chemistry


Yiping DU

yipingdu@ecust.edu.cn


Wenqing Zhang

zhwqing@ecust.edu.cn


Ping HU

huping@ecust.edu.cn


Minbo LAN

minbolan@ecust.edu.cn


Weibing ZHANG

weibingzhang@ecust.edu.cn


Inorganic Chemistry


Xinhua ZHONG

zhongxh@ecust.edu.cn


Jin-Gang LIU

liujingang@ecust.edu.cn


Yuxiang YANG

yxyang@ecust.edu.cn


Organic Chemistry


Liangzhen CAI

cailz@ecust.edu.cn


Pei Nian LIU

liupn@ecust.edu.cn


Haiyan MA

haiyanma@ecust.edu.cn


Min SHI

mshi@sioc.ac.cn


Haixia WU

whx@ecust.edu.cn


Xin-Yan WU

xinyanwu@ecust.edu.cn


Gang ZOU

zougang@ecust.edu.cn


Physical Chemistry


Honglai LIU

hlliu@ecust.edu.cn


Xueqin AN

anxueqin@ecust.edu.cn


Jun CAI

caijun@ecust.edu.cn


Jun HU

junhu@ecust.edu.cn


Yong Min HUANG

huangym@ecust.edu.cn


Changjun PENG

cjpeng@ecust.edu.cn


Yazhuo SHANG

Shangyazhuo@ecust.edu.cn


Bozhong MU

bzmu@ecust.edu.cn 

About the School
Academics
People
Administration
Quick Link